Behandling av personuppgifter och dataskyddsbeskrivning

Ab Mäklarbyrå J. Riska Meklaritoimisto Oy är ett företag som erbjuder fastighetsförmedlingstjänster. Denna dataskyddsbeskrivning gäller behandlingen av Ab Mäklarbyrå J. Riska Meklaritoimisto Oy:s kunders, såsom bostadssäljares och bostadsköpares personuppgifter. Vi beskriver nedan närmare bl.a.:

 • vilka våra kontaktuppgifter är
 • hurudana uppgifter vi samlar in
 • varifrån uppgifterna insamlas
 • för vilket ändamål uppgifterna insamlas och vilken den rättsliga grunden för behandlingen är
 • hur länge uppgifterna lagras
 • vart uppgifter översänds och överförs
 • hur vi skyddar uppgifterna
 • hurudana rättigheter de registrerade har

Vi ber er bekanta er med dataskyddsbeskrivningens innehåll.

1. KONTAKTUPPGIFTER

Registeransvarig:

Ab Mäklarbyrå J. Riska Meklaritoimisto Oy
FO-nummer 0789970-9
Kanalesplanaden 12
68600 Jakobstad
Person som handhar registerärenden:
Jan Riska
telefon 06-788 4444
info@riska.fi

2. REGISTRETS DATAINNEHÅLL

En registrerad är en fysisk person, som en personkund, vars uppgifter Ab Mäklarbyrå J. Riska Meklaritoimisto Oy behandlar i sitt kundregister. Registrerade är också till exempel intressebevakare, ansvariga bolagsmän, ägare och företagskundernas faktiska förmånstagare.
I fråga om alla registrerade behandlas följande grundläggande uppgifter:

 • Grunduppgifter om den registrerade såsom namn, adress, språk, ålder, telefonnummer, e-postadress
 • Uppgifter om tillåtelse och förbud, såsom tillåtelser av och förbud mot direktmarknadsföring
 • Objekt av intresse och övriga uppgifter som den registrerade själv lämnat
 • Händelseuppgifter
 • Personbeteckning för tillförlitlig identifiering
 • Uppgift om huruvida en person är en person i politiskt utsatt ställning (s.k. PEP)
 • Uppgifter med anknytning till fakturering och indrivning
 • Uppgifter som ansluter sig till kund- och avtalsförhållandet såsom produkter och tjänster, deras användningsdatum, kundens önskemål i anslutning till dem, samt kontakt och evenemang i anslutning till tjänsten

Vad gäller säljare av bostäder behandlas utöver grunduppgifterna:

 • Ägoförhållanden och uppgifter som gäller försäljningsobjektet, såsom adress, fastighetsregister- eller bostadsaktiebolagsuppgifter, uppgifter om skick och reparationer, intecknings-, vederlags- och skuldandelsuppgifter, storlek, antalet rum, ledigblivande, begärt pris, samt tilläggsuppgifter som kunden gett om objektet.

Förutom dessa kan vi eventuellt behandla andra uppgifter som den registrerade frivilligt har lämnat i samband med annan kontakt.
Dessutom observerar vi uppgifter om användningen av våra webbtjänster på det sätt som beskrivits i punkt 8 Användningen av cookies. Vi kombinerar inte de uppgifter som observerats med cookies med uppgifterna för en identifierad kund.

3. REGELMÄSSIGA UPPGIFTSKÄLLOR

Personuppgifter insamlas när tjänsterna anlitas, eller i övrigt direkt av den registrerade. Personuppgifter kan insamlas och uppdateras också från befolkningsregistret och det förbudsregister som upprätthålls av Suomen Suoramarkkinointiliitto samt andra motsvarande register.

4. PERSONUPPGIFTERNAS ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL OCH DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN

Personuppgifterna används för att sköta, hantera och utveckla kundförhållandet samt för marknadsföring av tjänsterna på följande sätt:

 • Avtal: För att genomföra ett försäljningsuppdrag behandlar vi vår uppdragsgivares personuppgifter för att presentera och marknadsföra objektet, föra samman säljare och köpare samt för att fakturera för uppdraget. Personuppgifter behandlas också i ansökningar, anbud, motbud, köpedokument samt deras bilagor såsom en del av avtalsförhandlingarna.
 • Samtycke: Vi begär samtycke till behandlingen av personuppgifterna för en köpare av ägarbostad, så att vi per e-post ska kunna sända sökanden information om försäljningsobjekt som blir lediga. Vi kan också be kunden om samtycke till elektronisk direktmarknadsföring. Givet samtycke kan återtas när som helst.
 • Berättigat intresse: Vi behandlar uppgifterna för marknadsföring, profilering, för att hindra och undersöka bedrägerier och missbruk, för att framlägga eller försvara rättsliga yrkanden samt för interna ändamål, såsom att utveckla affärsverksamheten. Dessa ändamål är nödvändiga med tanke på vår affärsverksamhet samt motiverade på basis av en saklig kontakt mellan kunden och Ab Mäklarbyrå J. Riska Meklaritoimito Oy och är sålunda i enlighet med vårt berättigade intresse. Den registrerade kan motsätta sig behandlingen på de sätt som beskrivs nedan.
 • Lagstadgad plikt: Vi behandlar exempelvis uppgifter om huruvida vår kund är en person i politiskt utsatt ställning (politically exposed person, ”PEP”), för att följa den s.k. penningtvättslagen. Verifikat och korrespondens om affärshändelser förvarar vi i sex år från utgången av det år, då räkenskapsperioden har upphört, för att följa bokföringslagen. Till exempel i de nämnda situationerna baserar sig behandlingen av personuppgifter på följande av en lagstadgad plikt. Om så orsakas av andra faktorer som framförts i denna dataskyddsbeskrivning, kan förvaringstiden vara längre än den som nämndes tidigare i denna punkt.

I de blanketter som är avsedda för insamling av personuppgifter anges särskilt vilka uppgifter som är obligatoriska med tanke på erbjudandet av tjänster och vilka som den registrerade kan ge om hen så könskar. Kunden kan om hen så önskar låta bli att ge uppgift exempelvis om vilka objekt som intresserar honom, men då kan vi inte skräddarsy de objekt som erbjuds kunden eller den tjänst som annars erbjuds honom.

5. HUR LÄNGE UPPGIFTERNA BEVARAS

Vi bevarar användaruppgifterna bara så länge som det är nödvändigt för att förverkliga de ovan fastställda syftena:

 • Uppgifter om en som är intresserad av att köpa bostad bevarar vi i högst sex månader från det att uppgifterna lämnats, om det inte uppstår något köpeavtal och detta ger grund för en längre förvaringstid. Lämnade anbud bevarar vi tills reklamationstiderna har löpt ut, men dock alltid minst det som förutsätts i lag.
 • Vi bevarar uppgifter om bostadssäljare och -köpare tills reklamationstiderna har löpt ut, men dock alltid minst det som förutsätts i lag.

Användaren kan också själv påverka hur länge uppgifter bevaras via de påverkningsmöjligheter som beskrivs i punkt 8 nedan.

6. UTLÄMNANDE OCH ÖVERSÄNDANDE AV UPPGIFTER

 • Myndigheter: Vi kan överlåta en kunds personuppgifter på det sätt som förutsätts av krav som framlagts av behöriga myndigheter eller andra instanser, vilka baserar sig på den vid varje enskild tidpunkt gällande lagstiftningen.
 • Ombildningar: Om vi köper, fusionerar eller på annat sätt organiserar vår affärsverksamhet, kan kundpersonuppgifter utlämnas åt köparna och deras rådgivare.
 • Indrivning och rättsliga anspråk: Vi kan utlämna personuppgifter åt tredje man, om det behövs för att fullgöra avtal, undersöka eventuella förseelser eller uppgöra, framställa eller, försvara rättsliga anspråk.
 • Med kundens tillstånd: T.ex. uppgifter om Kabel-TV-, fiberanslutning- och elavtal kan överlåtas till berörda instanser, för ändring av administrationsuppgifter.

Utöver sin egen personal anlitar Ab Mäklarbyrå J. Riska Meklaritoimisto Oy tjänsteleverantörer i sin verksamhet (personuppgiftsbiträden), till vilka Ab Mäklarbyrå J. Riska Meklaritoimisto Oy överför personuppgifter för utförandet av sådana tjänster eller uppgifter som avtalats om med tjänsteleverantören.

Ab Mäklarbyrå J. Riska Meklaritoimisto Oy har genom avtal säkerställt att personuppgifterna endast behandlas enligt den personuppgiftsansvariges skriftliga anvisningar och endast för de ändamål som beskrivits i denna dataskyddsbeskrivning.

Uppgifter lämnas i regel inte ut till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om det inte är nödvändigt med tanke på ändamålet med behandlingen av personuppgifter eller det tekniska genomförandet av behandlingen av personuppgifter. I sådana situationer iakttas kraven i personuppgiftslagstiftningen vid överföringen.

7. SKYDD AV REGISTRET

Rätt att använda registret förutsätter användar-ID som utfärdats av kunddatabasens systemadministratör. Systemadministratören fastställer också den åtkomstnivå som beviljas åt användarna. För att starta programmet behövs det ett personligt lösenord. Användningen av registret och inloggningarna i det övervakas.

Informationen samlas i tjänstens gemensamma databaser, som är skyddade med brandmurar, lösenord och övriga tekniska medel. Databaserna är belägna i låsta och övervakade utrymmen och endast vissa, på förhand angivna personer har tillgång till uppgifterna. I de lokaler hos Ab Mäklarbyrå J. Riska Meklaritoimisto Oy, där uppgifterna hanteras och förvaras, kan röra sig bara den personal som är berättigad att använda uppgifterna.

8. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

 • Kontroll, rättelse, översändande och förstöring av uppgifter: Kunden har rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom som har lagrats. På begäran av kunden rättar, kompletterar eller förstör vi felaktiga, bristfälliga eller föråldrade personuppgifter. Kunden kan också om hen så önskar få översända de personuppgifter hen har lämnat, som vi behandlar automatiskt på basis av medgivande eller avtal, genom att kontakta vår kundservice.
 • Rätt att förbjuda direktmarknadsföring: Vår kund kan när som helst förbjuda att hens uppgifter utlämnas och behandlas för direktmarknadsföring genom att kontakta vår kundservice.
 • Motsättnings- och begränsningsrätt: Kund kan motsätta sig behandling, som baserar sig på berättigat intresse, på grund som ansluter sig till hens personliga situation. I en sådan situation begränsas exempelvis behandlingen för den tiden, då man utvärderar anledningarna att motsätta sig behandling. Behandlingen kan begränsas bl.a. även då, när kunden bestrider riktigheten i personuppgifterna, varvid behandlingen begränsas för den tid, under vilken vi kan säkra att uppgifterna håller streck.
 • Återtagande av samtycke: En kund kan när som helst återta samtycke som hen gett genom att kontakta vår kundservice eller med andra särskilt erbjudna metoder.
 • Rätt att anföra klagomål: Kunden har rätt att anföra klagomål hos myndighet, om hen anser att hens uppgifter har behandlats i strid med denna dataskyddsbeskrivning och den vid var och en tidpunkt gällande lagstiftningen. Kontaktuppgifterna till myndigheten återfinns på adressen www.tietosuoja.fi

Begäranden om att få kontrollera egna uppgifter och andra begäranden bör göras på vårt kontor, eftersom vi annars inte på ett pålitligt sätt kan kontrollera identiteten hos den som lämnar begäran.

Användningen av cookies

Vad är en cookie?
En cookie (kaka) är en liten textfil som skickas till och förvaras på användarens egen dator. Cookies skadar inte användarnas datorer eller filer.

Vad används cookies för?
Vi använder cookies på vår webbplats för att vi ska kunna förbättra användarvänligheten, effektiviteten och säkerheten. Med hjälp av cookies följer vi upp användningen av olika tjänster, förbättrar webbplatsens innehåll och användbarhet samt tillhandahåller information och tjänster som tillgodoser kundernas behov.
Vi använder cookies för att tillhandahålla och utveckla tjänsterna. Vidare använder vi cookies för att specificera innehållet och rikta in reklam. Med hjälp av cookies kan vi visa innehåll som grundar sig på användarens intresse och därigenom tillhandahålla mer aktuella och individuellt anpassade tjänster.
Information som samlats in med hjälp av cookies är anonym och vi sammanför inte information som vi fått med hjälp av cookies med personuppgifter.
Med hjälp av cookies samlar vi inga uppgifter som identifierar användaren, som e-postadresser, telefonnummer eller kreditkortsnummer.

Hur kan man förhindra användningen av cookies?
Det är möjligt att koppla bort användningen av cookies i webbläsarens inställningar, men det kan leda till att funktionerna i webbtjänsten försämras.